Calendar

Notice for Annual General Meeting 2015 on June 17th 2015

20.05.2015


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

SELENA OIL & GAS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (f.d. Emitor Holding AB (publ)), 556643-6613 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma klockan 16.00 onsdagen den 17 juni 2015 hos Selena Oil & Gas Holding AB kontor med adress Birger Jarlsgatan 12, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 11 juni 2015,

dels          anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 12 juni 2014, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (Publ), Box 7614, 103 94 Stockholm, eller via e-post info@selenaoil.com. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman om aktieägaren anmäler dessa på ovan angett sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 juni 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida, www.selenaoil.com.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordningen,
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna,
 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter,
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
 12. Beslut om valberedning
 13. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen offentliggör förslag till beslut den 3 juni 2015.

Punkt 7b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter, att antalet revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna

Arvode till styrelsen föreslås utgå med SEK 125 000 per år och ledamot, samt med SEK 150 000 per år till styrelsens ordförande.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter

Styrelsen offentliggör förslag till val av styrelseledamöter den 3 juni 2015.

Styrelsen offentliggör förslag till val av revisor den 3 juni 2015.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt högst 10 000 000 kronor, med beaktande av övre gränser för aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten eller företagsförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 12. Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning inrättas enligt samma principer som beslutades vid förra årsstämman.Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största ägarna vid slutet av tredje kvartalet som efter kontakt från styrelsens ordförande ställer sig till förfogande för uppdraget. Valberedningen skall kvarstå till dess att ny valberedning utses. Om ägandet i Bolaget ändras efter det att medlemmarna utsetts, men före dess att ny valberedning utses, skall sammansättningen av valberedningen kunna ändras.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse planeras offentligöras onsdag den 20 maj 2015. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 3 juni 2015. Aktieägare som så önskar, erhåller handlingar per post om de meddelar Bolaget namn och adress via: info@selenaoil.com. Handlingar jämte fullmaktshandlingar för ombud kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.selenaoil.com. Kallelsen och förslag till beslut håll tillgängliga för årsstämmodeltagare.

 

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 52 098 477 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2015
Selena Oil & Gas Holding AB

Styrelsen

 

Click here to download the Notice for AGM in Swedish in a pdf formate
 
Click here to download the Notice for AGM translated to English in a pdf formate