Press Releases

Kallelse till extra bolagsstämma

05.12.2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

 
Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 januari 2013 klockan 10.00 i Estniska Huset på Wallingatan 34, Stockholm.
 
A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 januari 2013,
 
2. dels senast kl. 16.00 tisdagen den 8 januari 2013 anmäla sig till bolaget antingen per post: Selena Oil & Gas Holding AB, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm eller per epost: maria.skoldkvist@gmail.com.
 
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast tisdagen den 8 januari 2013 bör aktieägare i god tid dessförinnan begära omregistrering genom förvaltaren.
 
C. Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.selenaoil.com.
 
D. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande
 
E. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.
 
F. Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman uppgår till 52 098 477. Det totala antalet röster i bolaget uppgår, per samma dag, till 52 098 477. Bolaget innehar inte några egna aktier.
 
 
Stockholm i december 2012 
Selena Oil & Gas Holding AB (publ)
Styrelsen
 

För mer information kontakta:

Indrek Rahumaa, styrelseordförande,

tel +372 509 2080 eller +7 (916) 180 31 62,

e-post: indrek.rahumaa@selenaoil.com

 

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i Ryssland, inklusive Perm och Udmurtia. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North Premier i Stockholm under namnet SOGH. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant, telefon +46 8-503 015 50.

Click here to download in PDF format

 

 


Click here for Emitor Holding AB (publ) Press releases 2008 – 2011